Flera landsting – ETT gemensamt e-arkiv!

R7e-arkiv är ett e-arkiv som gör det möjligt att arkivera och lagra elektronisk information. R7e-arkiv tar emot leveranser av information i elektronisk form i godkända format som gör det möjligt att söka i materialet både nu och i framtiden.
Landstingens digitala information är en värdefull resurs idag och i framtiden. Det finns krav i lagstiftningen på att stora delar av denna information ska bevaras och lösningen R7e-arkiv gör detta möjligt.

Lösningen R7e-arkiv har tagits fram i en unik samverkan av de tio landsting som ingår i R7e-arkiv. Konceptet innebär att flera landsting och andra framtida aktörer kan dela på ett gemensamt e-arkiv med gemensam drift och förvaltning. Åtkomsten till den levererande in-formationen styrs med behörigheter.

För att arkivera information i elektronisk form krävs en teknisk lösning som är leverantörsoberoende och som kan lagra data i godkända standardiserade format. R7e-arkiv är en sådan lösning som dessutom bygger på nationella och internationella standarder.

R7e-arkiv innehåller både mellan- och slutarkiv, vilket är till nytta för verksamheterna inom landstingen. Skillnaden mellan de båda arkiven handlar om vilka som har tillgång till innehållet.