Så här fungerar det

Mellanarkiv
Mellanarkivet i R7e-arkiv kan jämföras med ett fysiskt arkiv där du kan söka själv i material som du har behörighet till. Det är lämpligt att leverera uppgifter till mellanarkivet när till exempel ett gammalt journalsystem ska avvecklas men då vårdpersonalen fortfarande behöver tillgång till uppgifterna i det gamla systemet. Verksamheten har direktåtkomst till ”sina” uppgifter i R7 e-arkivets mellanarkiv och slipper logga in i flera olika gamla avvecklade system för att komma åt informationen.

Slutarkiv
Handlingar som inte längre behövs inom verksamheten ska skickas till Arkivmyndigheten (Landstingsarkivet). För elektronisk information innebär det att uppgifterna ska levereras till R7e-arkivets slutarkiv. Arkivmyndigheten tar över ansvaret för de uppgifter som ska bevaras och alla förfrågningar och sökningar sker via landstingsarkivet.

Sök i R7e-arkiv
I R7e-arkiv finns generella sökfunktioner per informationstyp, det innebär att sökfunktionen för arkiverad vårdinformation ser likadan ut oavsett källsystem eller landsting.

Inom varje landsting kommer du som användare endast åt ditt landstings arkiverade information och dessutom kommer du endast åt den informationstyp (t ex ekonomi) som du har behörighet till.

Gemensam drift och förvaltning
Driften av R7e-arkiv finns i Örebro läns landsting. R7e-arkiv har en gemensam central förvaltning som bekostas av gemensamma medel. Den centrala förvaltningen bemannas av representanter från olika landsting. Här finns 2:a och 3:e linjens support. 1:a linjens support finns i varje landsting och bekostas av lokala medel.

Besparingar tack vare R7e-arkiv
• Tack vare leverans till R7e-arkivets mellanarkiv kan verksamheten bli av med drift- och supportkostnader för gamla avvecklade system men ändå ha direktåtkomst till uppgifterna.

• Eftersom R7e-arkiv är en gemensam lösning medför det att flera kan dela på kostnaderna för drift och förvaltningsorganisation.

• Landstingen har möjlighet att redan i upphandlingsskedet förbereda systemen för framtida långtidslagring i R7e-arkiv vilket medför en effektivisering och kostnadsbesparing.

• R7e-arkiv innebär förutsättningar till samarbete mellan myndigheter gällande exempelvis inköp/skapande av exportprogram.